Aktualności

Posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

     W dniu 22 czerwca 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
    Obrady pod przewodnictwem Prezesa Federacji Zdzisława Przeszłowskiego (płk dypl.) obejmowały następującą problematykę:
     1. Informacje o bieżącej realizacji zadań przez Federację;
     2. Stan realizacji zadań w 2017 roku;
     3. Sprawozdania z posiedzenia:
         -  IBM-2 (Czechy);
         -  Gaming I (Włochy);
     4. Propozycje zmian w „Planie zamierzeń Federacji - na 2017 r.”;
     5. Informacje o stanie finansów Federacji;
    6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Federacji z kontroli działalności Rady Głównej Federacji za 2016 r.;
     7. Stan przygotowań do CLA (Akademia Językowa CIOR) - w 2017 r.;
     8. Podjęcie uchwał;
     9. Wolne wnioski.
    Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Federacji - Zdzisław Przeszłowski (płk dypl.), który przedstawił realizację zadań bieżących w 2017 roku oraz poinformował o ustaleniach dot. współpracy z komórkami organizacyjnymi MON. Stwierdził on jednocześnie, że zgodnie z planem - tegoroczna Akademia Językowa CIOR zostanie zorganizowana na bazie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W sprawie realizacji zadań zagranicznych - drużyna Federacji, z przyczyn obiektywnych nie będzie brała udziału w zawodach sportowych organizowanych przez CIOR (MILCOMP) i CISOR. Prezes Federacji przedstawił także realizowane przez Federację przygotowania do objęcia Prezydencji w CIOR  w latach 2018 - 2020.
    Sprawozdania z udziału delegacji Federacji przedstawili: w IBM-2 (Zdzisław Przeszłowski (płk dypl.) i Gaming I (Zygfryd Naczk (kmdr).
    Stan finansów Federacji - przedstawił Skarbnik Federacji Andrzej Kreczman (ppłk), stwierdzając iż bazą działalności finansowej w bieżącym roku są zadania zlecone przez MON przy znikomych środkach własnych.
   Komisja  Rewizyjna (którą reprezentował wiceprzewodniczący - Julian Królikowski (płk) w swym sprawozdaniu podkreśliła, że:    
    - działalność merytoryczna (głównie reprezentowanie polskich żołnierzy rezerwy na arenie międzynarodowej) Federacji w 2016 roku była prowadzona zgodnie z zapisami Statutu i posiadanymi środkami finansowymi;
    - pozyskane środki finansowe (zadania zlecone) były realizowane zgodnie z treścią zawartych umów i zostały pozytywnie rozliczone.
    O zmianach w „Planie Zamierzeń Federacji na 2017 r.” poinformował Sekretarz Generalny Federacji - Jan Szczęsny (płk), wskazując na problemy finansowe, które zmusiły Prezydium Rady Głównej Federacji do podjęcia tak drastycznych decyzji (każdy wyjazd drużyny to koszt kilku tysięcy złotych).
     Podjęto uchwały:
   - w sprawie nadania Honorowej Odznaki Organizacyjnej „Za Zasługi dla Federacji”;
     - zatwierdzono przyjęte przez Prezydium Rady Głównej dezyderaty.

 

« Powrót do listy