VI Kongres

Federacji Stowarzyszeń

Rezerwistów i Weteranów

Sił Zbrojnych RP

         

     VI Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. w Warszawie.

     PORZĄDEK OBRAD VI KONGRESU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

     1.   Otwarcie obrad
     2.   Przyjęcie nowych członków Federacji
     3.   Wybór Przewodniczącego VI Kongresu 
     4.   Powołanie protokolantów
     5.   Przyjęcie porządku obrad
     6.   Uchwalenie regulaminu obrad
     7.   Wybory komisji
     8.   Sprawozdanie z działalności Rady Głównej Federacji
     9.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Federacji 
     10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
     11. Dyskusja
    12. Przyjęcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Głównej Federacji
     13. Przyjęcie zasad wyboru władz Federacji
     14. Sprawozdanie Komisji Wyborczej
     15. Wybory
     16. Ciąg dalszy dyskusji
     17. Ogłoszenie wyników wyborów
     18. Przerwa na pierwsze posiedzenie: RGF i KRF
     19. Ogłoszenie wyników wyborów osób funkcyjnych do: RGF i KRF
     20. Przedstawienie projektu Uchwały Programowej
     21. Dyskusja nad projektem Uchwały Programowej
     22. Uchwalenie Uchwały Programowej Federacji
     23. Zabranie głosu przez nowo wybranego Prezesa Federacji
     24. Zakończenie obrad VI Kongresu Federacji